Εργασιακές σχέσεις και οργάνωση της εργασίας


Εργασιακές σχέσεις και οργάνωση της εργασίας

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) µε τίτλο «Εργασιακές σχέσεις και οργάνωση της εργασίας» Το ΠΔΒΕ οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις γενικές αρχές λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας, βάσει της ΥΑ/Β΄1882/03-09-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.∆.Β.Ε.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας»

Πρόσκληση-Εργασιακές σχέσεις και οργάνωση της εργασίας

Περιεχόμενο - Εργασιακές σχέσεις και οργάνωση της εργασίας

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος