Το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθηνας

Το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 3369/2005 με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 101923/E5 Υπουργικής Απόφασης,1882/τ. Β'/3-9-2009. Τα Ίδρυμα διαθέτει εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό με σημαντική εμπειρία επιτυχούς υλοποίησης σχετικών δράσεων καθώς και άρτιες υποδομές, και στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας δια βίου εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της γενικότερης δραστηριότητάς του, όπως οι τεχνολογικές εφαρμογές στις ειδικότητες των μηχανικών, η οικονομία και διοίκηση, ο τουρισμός, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η διατροφή, κ.λπ. Η λειτουργία του ΙΔΒΕ στο ΤΕΙ Αθήνας ολοκληρώνει τον τεχνολογικό του χαρακτήρα αναπτύσσοντας ένα πεδίο δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων αποφοίτων σε άμεση σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Άμεσα ωφελούμενοι από τις δράσεις του ΙΔΒΕ είναι οι πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματά του. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών θα συντελέσει στην ενίσχυση/εξειδίκευση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων, ιδιαίτερα σε θέματα νέων τεχνολογιών και πρακτικών αιχμής, όπως αυτές ενσωματώνονται στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Έμμεσα ωφελείται η παραγωγική διαδικασία σε όλους τους παραπάνω τομείς, καθώς και το ΤΕΙ Αθήνας, με την εισροή πρόσθετων κονδυλίων από την υλοποίηση των νέων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και την ενίσχυση της σύνδεσής του με παραγωγικούς φορείς και με φορείς απασχόλησης των πτυχιούχων.