Η ΔΒΜ στο Ευρωπαϊκο εκπαιδευτικο σκηνικο

Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής πολιτικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς. Εν τούτοις, ο Ευρωπαϊκός στόχος για συμμετοχή του 15% του ενήλικου πληθυσμού στη δια βίου μάθηση έως το 2020 απέχει αρκετά από την υλοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων θέτει ως Τομείς άμεσης προτεραιότητας:

  • την πραγμάτωση της ΔΒΜ και της κινητικότητας
  • τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • την προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων
  • την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στους ενηλίκους και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους, μέσω νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και ενίσχυσης της χρήσης των νέων μαθησιακών τεχνολογιών
  • τη βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση των ενηλίκων και της παρακολούθησής της