Προκλησεις και προοπτικες

Η οργάνωση ενός συνεκτικού και αποδοτικού πλαισίου δια βίου εκπαίδευσης θέτει σημαντικές προκλήσεις και προοπτικές στο παρόν εθνικό και Ευρωπαϊκό σκηνικό των Κοινωνιών της Γνώσης και αποτελεί ένα ισχυρό εφαλτήριο για την άμεση ενεργοποίηση και το σχεδιασμό των δράσεων του Ινστιτούτου. Άμεσος στόχος στην παρούσα φάση είναι η δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ινστιτούτου, ο οποίος, αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο θα καθορίζει με σαφήνεια τους πυλώνες δραστηριοποίησής του με βάση τις διατυπωμένες ανάγκες της κοινότητας και θα διασφαλίζει τη λειτουργική ένταξή του στο διοικητικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό οικοσύστημα του Ιδρύματος. Η διαμόρφωση και καταγραφή των στρατηγικών αξόνων δράσης που θα αποτελέσουν τον ορίζοντα προτεραιοτήτων και ενεργειών του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας για το επόμενο διάστημα είναι επίσης μείζονος σημασίας και αφορά σε θέματα όπως:

  • Η σχεδίαση και οργάνωση ανταγωνιστικών ΠΔΒΕ
  • Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως παροχή ΠΔΒΕ
  • Η συστηματοποίηση της σχεδίασης και παραγωγής υψηλής ποιότητας συμβατικού και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού
  • Η ανάπτυξη συνεργειών με άλλες δράσεις του Ιδρύματος (π.χ. ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα) για την αξιοποίηση των υποδομών, της τεχνογνωσίας και του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς των αποφοίτων
  • Η διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών με εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς διαμόρφωσης πολιτικών στο πλαίσιο της ΔΒΜ