Σκοποι και διοικηση του ΙΔΒΕ

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας έχει αρμοδιότητα, στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 3369/2005 για τη Δια Βίου Μάθηση, την οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ). Με την οργάνωση και λειτουργία των ΠΔΒΕ, το ΙΔΒΕ επιδιώκει:

α) Την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και την εν γένει βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού (πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε ένα περιβάλλον ταχύτατων μεταβολών στην οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης.

β) Την περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία ενεργών και αυτοδύναμων πολιτών και στην ουσιαστική συμμετοχή τους στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

γ) Τη διευκόλυνση και εξομάλυνση της κοινωνικής ένταξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

δ) Τη δημιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των πολιτών.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΙΔΒΕ μπορεί, μεταξύ άλλων:

α) Να διεξάγει μελέτες σε θέματα των επιστημονικών του ενδιαφερόντων.

β) Να διοργανώνει ή να συμμετέχει σε επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.

γ) Να πραγματοποιεί εκδόσεις και δημοσιεύσεις, και να παράγει ηλεκτρονικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό.

δ) Να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και με κέντρα ερευνών και άλλα ιδρύματα ή φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης, της χώρας και του εξωτερικού.

ε) Να αναπτύσσει προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος με επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις των πτυχιούχων της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, σε σχέση με ανάγκες για τη βελτίωση της θέσης των πτυχιούχων στην οικονομία και την κοινωνία. Τα όργανα Διοίκησης και λειτουργίας του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας είναι ο Πρόεδρος, ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Συμβούλιο. Τα καθήκοντα του Προέδρου του ΙΔΒΕ ανατίθενται από το Συμβούλιο του TEI σε έναν από τους Αντιπροέδρους. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΔΒΕ εκλέγεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ μεταξύ υποψηφίων - μελών ΕΠ του ΤΕΙ (κατά προτίμηση της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή) με ειδίκευση, γνώσεις και εμπειρία στα θέματα της δια βίου εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο του ΙΔΒΕ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Επιστημονικό Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του ΤΕΙ. Στην απόφαση Ίδρυσης του ΙΔΒΕ περιγράφονται οι διαδικασίες έγκρισης των Προγραμμάτων ΔΒΕ, οι πόροι χρηματοδότησης και άλλες σχετικές λειτουργικές ρυθμίσεις.