Στατιστική ανάλυση μέσω SPSS και μεθοδολογία ερευνητικής εργασίας στις Επιστήμες Υγείας


Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) µε τίτλο «Στατιστική ανάλυση μέσω SPSS και μεθοδολογία ερευνητικής εργασίας στις Επιστήμες Υγείας».

Στις επιστήμες της Υγείας η θεωρία και η έρευνα είναι οι δύο συνιστώσες της επιστημονικής γνώσης και της επιστημονικής προόδου και η καθεμιά επωφελείται από τα επιτεύγματα της άλλης. Η ερευνητική μεθοδολογία παρέχει ακριβώς την αναγκαία καθοδήγηση για τη συγκέντρωση και την οργάνωση των ενδείξεων για την ερμηνεία των περιστατικών και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, κατά τρόπο που να μπορούν αυτά να ελεγχθούν και από άλλους ερευνητές. Για τον επιστήμονα της υγείας είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας η χρησιμοποίηση της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας, διότι η χρησιμοποίηση ακατάλληλων μεθόδων μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά ή και σε επικίνδυνα συμπεράσματα.

Το πρόγραμμα έχει αντικείμενο αφενός την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση Ιατρικών και Βιολογικών δεδομένων με την χρήση ειδικών λογισμικών και νέων τεχνολογιών και αφετέρου την μεθοδολογία έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Ιατρικής και συναφών επιστημών.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε δύο ενότητες, την ανάλυση των δεδομένων και την μεθοδολογία της έρευνας. Σκοπός της πρώτης ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις βασικές μεθόδους συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων στο χώρο των Επιστημών της Υγείας (και με τη χρήση SPSS), ενώ σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τις βασικές αρχές σχεδιασμού κλινικών και επιδημιολογικών μελετών, καθώς επίσης και με τις βασικές αρχές συγγραφής, υποβολής σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια καθώς και παρουσίασης επιστημονικής εργασίας. Ο γόνιμος συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική επιδίωξη του μαθήματος."

Το ΠΔΒΕ οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Αίτηση

Πρόσκληση