Εξειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο των Επιχειρήσεων


Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε τον Οργανισμό «ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS INTERNATIONAL» (ACPAI)

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) µε τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το ΠΔΒΕ οδηγεί: (1)στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (2) στην απόκτηση διπλώματος «Diploma in Internal Audit» από τον Οργανισμό «ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS INTERNATIONAL» (ACPAI).

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις γενικές αρχές λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας, βάσει της ΥΑ/Β΄1882/03-09-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.∆.Β.Ε.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας».

Πρόσκληση

Περιγραφή

Αίτηση