Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στη Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας στους Οργανισμούς Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας με εξειδίκευση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας


Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Φορέα "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ" ΤΗΣ ΣΔΟ και και τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας «DQS Hellas ΕΠΕ»

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) µε τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Το ΠΔΒΕ οδηγεί: σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης µε τίτλο “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και εξειδίκευση - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”, όπως προβλέπεται από το νόμο 3369/Α΄171/06/07/2005 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το νόμο 3879/Α΄163/21-09-2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις γενικές αρχές λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας, βάσει της ΥΑ/Β΄1882/03-09-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.∆.Β.Ε.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας».

Πρόσκληση

Περιγραφή

Αίτηση