Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Βελονισμό για Φυσικοθεραπευτές και Ιατρούς


Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Μυοσκελετικής & Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων & Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, και σε συνεργασία για την υλοποίηση του με τους φορείς Ελληνική Φυσικοθεραπευτική Εταιρεία Αλγολογίας (ΕΦΕΑ) και Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Βελονισμού AcuScience

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) µε τίτλο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Βελονισμό για Φυσικοθεραπευτές και Ιατρούς»

Το ΠΔΒΕ οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις γενικές αρχές λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας, βάσει της ΥΑ/Β΄1882/03-09-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.∆.Β.Ε.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας».

Πρόσκληση

Περιγραφή

Αίτηση