Περιβαλλονική Γεωπληροφορική


Σύντομη περιγραφή

Στόχος του προγράμματος Περιβαλλοντική (Γεω)Πληροφορική είναι η επιμόρφωση αποφοίτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις εφαρμογές τους στη μελέτη του περιβάλλοντος σε όλες του τις εκφάνσεις (φυσικό, ανθρωπογενές, κοινωνικό). Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 150 ωρών. Διεξάγεται σε έντεκα (11) κύκλους σε επτά (7) πόλεις: Αθήνα, Πάτρα, Βόλος, Ξάνθη, Σέρρες, Μυτιλήνη και Καρλόβασι. Η διεξαγωγή του προγράμματος γίνεται κατά κύριο λόγο με συμβατική (δια ζώσης) συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε συναντήσεις (διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις), ενώ θα χρησιμοποιηθεί σε μικρό βαθμό και σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση (σε ορισμένους κύκλους). Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων είναι χωρίς κόστος και χωρίς επιδότηση. Η διεξαγωγή των μαθημάτων υποστηρίζεται από διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-class). Η επιτυχής (κατόπιν αξιολόγησης) παρακολούθηση του κύκλου αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Την ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος έχει το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. H πρόσκληση των εκπαιδευομένων έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο. Άμεσα θα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του έργου

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
  • Τηλεπισκόπηση
  • Βάσεις Χωρικών Δεδομένων
  • Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών
  • Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
  • Χωρική Ανάλυση
Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα