Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων


Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μηχανικών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΤΕΙ Αθήνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Ιδρύματος, διοργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ συνολικής διάρκειας 72 ωρών, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που θα οδηγεί, μετά από εξετάσεις, σε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και έχει σαν στόχο την παροχή απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας στον τομέα των Μελετών τυπικών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρητικές γνώσεις σε επίπεδο υπολογισμών αλλά και τεχνικών απαιτήσεων με βάση τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή Η/Μ μελετών, όπως μελέτες ισχυρών ρευμάτων, μελέτες υποσταθμών μέσης τάσης, μελέτες φωτισμού, μελέτες ανελκυστήρων, μελέτες θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και μελέτες καύσιμων αερίων. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού (4M, Relux) που χρησιμοποιείται στην αγορά για την διεξαγωγή των απαραίτητων υπολογισμών μέσω ενδεικτικών υπολογιστικών παραδειγμάτων (case studies).

Αναλυτικές Πληροφορίες Προγράμματος

Περιεχόμενα προγράμματος

Πρόγραμμα διαλέξεων

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος