Εφαρμογή και διαχείρηση Προγραμμάτων Θαλασσοθεραπείας κέντρων ιαματικού τουρισμού και SPA


Εφαρμογή και διαχείρηση Προγραμμάτων Θαλασσοθεραπείας κέντρων ιαματικού τουρισμού και SPA

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) συνολικής διάρκειας 156 ωρών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SPA (SPA THERAPIST)» Το ΠΔΒΕ οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις γενικές αρχές λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας, βάσει της ΥΑ/Β΄1882/03-09-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας».

Πρόσκληση

Περιεχόμενο

Αίτηση