Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας


Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Επιμόρφωσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με τίτλο «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» είναι η θεωρητική προσέγγιση και η πρακτική άσκηση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Οι μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος Επιμόρφωσης περιλαμβάνουν:

 • σε βάθος ενημέρωση επί του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας,
 • κατανόηση του επιστημονικού και τεχνολογικού υποβάθρου των ζητημάτων ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία,
 • απόκτηση εμπειρίας σε πρακτικά ζητήματα αξιολόγησης των συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον
 • εφαρμογή ορθών πρακτικών για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
 • οργάνωση των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Επιμόρφωση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όπως συνοψίζονται στην Υπουργική Απόφαση 131784 του 2003, ΦΕΚ 1624Β-15.11.2003. Κατά συνέπεια, η παρακολούθησή του συγκεκριμένου Προγράμματος Επιμόρφωσης παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα μείωσης του χρόνου προϋπηρεσίας για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Συγκεκριμένα, για την ανάληψη των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να έχουν πενταετή προϋπηρεσία, ενώ οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου θα πρέπει να έχουν διετή προϋπηρεσία (η προϋπηρεσία υπολογίζεται από το έτος απόκτησης του πτυχίου). Για τους Τεχνικούς Ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 100 ωρών, ο προαναφερόμενος χρόνος μειώνεται από τα 5 έτη στα 2 έτη για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., και από τα 2 έτη στο 1 έτος για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων.

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ με πολυετή εμπειρία σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που προέρχονται από τον Εκπαιδευτικό Χώρο (Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (θεσμικοί φορείς, επιθεωρητές εργασίας, τεχνικοί ασφάλειας). Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Επιμόρφωσης ανέρχεται στις 100 ώρες, από τις οποίες οι 75 ώρες αφορούν στο θεωρητικό μέρος και οι 25 ώρες περιλαμβάνουν την πρακτική άσκηση. Οι Διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα με τα κατάλληλα εποπτικά τεχνολογικά μέσα. Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένο Εργαστήριο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ενώ οι Τεχνικές Επισκέψεις σε μεγάλες Βιομηχανίες / Επιχειρήσεις της Αττικής. Η εκπαίδευση θα υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες (17.00 – 22.00), τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα. Το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην ενότητα ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ενώ η ακριβής ημερομηνία έναρξης και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δηλαδή Πτυχιούχοι :

 • Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
 • Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών
 • Πανεπιστημιακών Σχολών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σημεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 («Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας») του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων , που έχουν τις ειδικότητες που προβλέπονται από το άρθρο 13 («Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων») του ίδιου νόμου (βλ. λεπτομέρειες).

Κόστος

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα €400 και περιλαμβάνει:

 • παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή στις διαλέξεις του θεωρητικού μέρους,
 • εργαστηριακή εκπαίδευση στη μέτρηση βλαπτικών παραγόντων σε Εργαστήριο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
 • επισκέψεις σε βιομηχανίες,
 • δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους εισηγητές ηλεκτρονικά, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Επιμόρφωσης,
 • εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα πρέπει να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ μαζί με το αντίγραφο του Πτυχίου τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε κάθε κύκλο επιμόρφωσης προβλέπονται 25 θέσεις. Με τη συμπλήρωση των 25 αιτήσεων, θα ειδοποιηθούν αμέσως οι ενδιαφερόμενοι για τον αριθμό λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας όπου μπορούν να καταθέσουν το κόστος συμμετοχής τους, και θα αποσταλούν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο για την έγκριση και έγκαιρη έναρξη του Προγράμματος.

Επικοινωνία

Υπεύθυνος του Προγράμματος
Γιάννης Γελεγένης, 
Δρ Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας
Πληροφορίες
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας τηλ: 210 53.85.308, κιν 6945.281.403 email: jgelegenis@teiath.gr

Αίτηση