Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα & Οικονομική Πολιτική


Περιεχόμενο Προγράμματος

Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Η σπουδαιότητα του αυξάνεται σε περιόδους κρίσης και έντονης ρευστότητας της αγοράς . Γνωρίζοντας επομένως κάποιος τις βασικές αρχές που διέπουν αυτό το χώρο, είναι στη συνέχεια ικανός να μπορέσει να κατανοήσει πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι ακόμα και στις καθημερινές μας οικονομικές συναλλαγές. Επίσης μπορεί κάποιος να κατανοήσει ομαλότερα τα μακροοικονομικά μοντέλα τα οποία επίσης έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή μας ζωή και έτσι με αυτό το τρόπο να είναι ικανός να λάβει ορθότερες αποφάσεις. Το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωσή του να είναι σε θέση να κατανοούν επαρκώς τόσο τα όσα συμβαίνουν στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον αλλά και να είναι σε θέση να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις οι οποίες αφορούν την αγορά των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων γνωρίζοντας παράλληλα και τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Το πρόγραμμα στοχεύει μέσω της διάρθρωσης του να απαντήσει σε διαφορετικά αιτήματα που οι ομάδες-στόχος μπορούν να έχουν προσφέροντας όχι μόνο εισαγωγικές γνώσεις αλλά και εμβάθυνση με πρακτική εφαρμογή σε επιλεγμένα θέματα. Με την περάτωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν μια πλήρη επόπτευση της εξέλιξης της οργάνωσης της αγοράς και την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων αυτών στα διαφορετικά περιβάλλοντα που ανήκουν. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  • Γνωρίζουν τους βασικούς μακρο- οικονομικούς δείκτες και τη σημασία τους.
  • Αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας τους διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διάρθρωσή του.
  • Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων θα είναι και οι ίδιοι σε θέση να υπολογίζουν διάφορες απλές αλλά χρηστικές μεταβλητές.
  • Κατανοήσουν θέματα συμπεριφοράς επενδυτών και τρόπους που λαμβάνονται αποφάσεις.
  • Κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς μετοχών και ομολόγων, καθώς επίσης τους τύπους και την λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων.
  • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν την αγορά των παραγώγων και άλλων σύνθετων προϊόντων

Πρόσκληση

Περιεχόμενο

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος